Magyary Zoltán Chair – pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet a Magyary Zoltán Chair cím elnyerésére

A cím viselésének, illetve a megbízatás ellátásának időtartama: 4 év, amely meghosszabbítható

A pályázat célja:

Az NKE számára kiemelten fontos, hogy a Magyary Zoltán tudományos munkásságának köszönhetően létrejött és azóta számos tudós által gyarapított államtudományi, és közigazgatás-tudományi eredményeket ápolja és népszerűsítse, mind elméleti mind pedig gyakorlati síkon. A „Chair” cím elnyerésével az NKE - a nemzetközi gyakorlatot követve - lehetőséget kíván adni a szakmájukat legmagasabb szinten művelő, az egyetem érdekében tevékenykedő, a közigazgatás-tudományok bármely területén, vagy azokhoz szorosan kapcsolódó tudományterületeken – így különösen az államtudományokban - nemzetközileg is elismert egyetemi tanárainak. A cím viselésének, illetve a megbízatás elnyerésének alapvető kritériuma, hogy a pályázó kutatóként, egyetemi oktatóként és tudományszervezőként elősegítse az NKE presztízsének növelését illetve a Magyary Zoltán által művelt és kutatott tudományterületek - így különösen az államtudományok - valamint az általa megteremtett tudományos iskola népszerűsítését.

A Chair általános feladatai:

 • az egyetem nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a programtervben vállalt eredmények elérésével;
 • angol és francia nyelvű előadások, kurzusok (European peace, European Foreign Policies);
 • a megbízás időtartama alatt évente tudományos programterv készítése;
 • negyedéves beszámoló a programterv megvalósításával elért eredményekről;
 • év végi beszámoló elkészítése az éves eredményekről és a költségfelhasználásról.

A Chair kiemelt feladatai:

A magyar külpolitikai gondolkodás tudományos fórumának Magyar Külpolitikai Műhely címen történő létrehozása, így különösen

 • Műhelybeszélgetéseken az elért kutatási eredmények megvitatásának megszervezése
 • Az európai békerendszerek és a magyar külpolitika története témakörben egyetemi oktatási program kidolgozása, NKE egyetemi tankönyv publikálása
 • A magyar diplomáciatörténet elmúlt száz éve diplomáciai iratai okmánygyűjteményekben való közzétételének megszervezése, szerkesztőbizottság létrehozása
 • Az európai békerendszerek témakörben egyetemi oktatási program kidolgozása, 2017-ben nemzetközi konferencia szervezése
 • Az európai béke című akadémiai doktori értekezés eljárás alá bocsátása, a disszertáció NKE kiadója általi publikálása
 • A nagyhatalmak béke-előkészítő fóruma, az Európai Tanácsadó Bizottság történetéről monográfia kiadása
 • Diplomáciatörténeti iskola létrehozása a NKE erre hívatott Doktori Iskolájában az európai békerendszerek és a magyar diplomáciatörténet című törzstantárgyak kidolgozásával, oktatásával
 • „Állam és diplomácia” c. műhelybeszélgetéseken a magyar külpolitikai gondolkodás tudományos fórumának létrehozása, az elért tudományos eredmények megvitatásának megszervezése a létrehozandó Magyar Külpolitikai Műhely kutatócsoport keretében
 • A Külügyminisztérium Békeelőkészítő Osztálya, a nemzetközi jogvédelmet biztosító Kisebbségi Kódex (1943-1947) titkos diplomáciai iratainak angol, francia, orosz, magyar nyelvű kötetekben történő újrakiadása tudományos bevezető tanulmányokkal
 • A magyar külpolitika száz éve címmel 2018-ban NKE tankönyv kiadása 

A Magyary Zoltán Chair- munkaköre ellátása mellett- látja el megbízatását, közvetlenül rektori irányítás alatt, az erre vonatkozóan megkötött külön megállapodás alapján.

A megbízatás ellátásáért járó juttatások:

 • alapjuttatásként egyetemi tanári illetménynek megfelelő, többletfeladat ellátásáért járó- közalkalmazottnak- kereset-kiegészítés, egyéb jogviszonyban állónak tiszteletdíj
 • reprezentációs költségkeret;
 • évente meghatározott keretösszeg az egyéni tudományos programterv megvalósítására.

Pályázati feltételek, követelmények:

 • az egyetemmel fennálló, egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatás, vagy a megbízatás elnyerésével egyidejűleg egyetemi tanári munkakörbe történő kinevezés az egyetemen;
 • kiemelkedő nemzetközi tudományos elismertség és a Chair időtartama alatt az MTA doktora tudományos cím megszerzése;
 • aktív tudományszervező tevékenység;
 • az NKE stratégiájához illeszkedő és céljaival összhangban lévő éves bontásban elkészített konkrét célkitűzéseket, vállalásokat tartalmazó tudományos programterv 40 000 „n” terjedelemben;
 • a pályázó írásos nyilatkozata, hogy a megbízatás elnyerése esetén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek adja le az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti oktatói akkreditációs nyilatkozatát.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • külföldi egyetemen elnyert egyetemi tanári minősítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • oktatói és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni célkitűzések, tervek
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul

A cím viselhető: a pályázatok elbírálását követően

A pályázat beérkezésének határideje: 2015. szeptember 23.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Humán-erőforrás Irodábakell személyesen (1083 Budapest, Ludovika tér 2. I. emelet 135. szoba) vagy postai úton (1441 Budapest, Pf. 60.) eljuttatni, a borítékon feltüntetve a „Magyary Zoltán Chair pályázat” megjelölést. A benyújtott szakmai anyagok és programterv alapján a Rektor választja ki a nyertes pályázatot.

A pályázattal kapcsolatosan információ, felvilágosítás kérhető az Iroda vezetőjétől, dr. Sipos Csillától a +36 (1) 432-9180-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.

A nyertes pályázót levélben értesítjük.