Hunyadi János Chair – pályázati felhívás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet a Hunyadi János Chair cím elnyerésére

A cím viselésének, illetve a megbízatás ellátásának időtartama: 5 év, amely meghosszabbítható

A pályázat célja:

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára kiemelten fontos, hogy az egyetemen művelt tudományágak és oktatott hivatásrendek a legkorszerűbb ismeretekkel bírjanak, mind az elmélet, mind a gyakorlat területén. A Hunyadi János Chair cím elnyerésével az NKE – követve a nemzetközi gyakorlatot – újabb lehetőséget kíván teremteni a szakmájukat legmagasabb szinten művelő, az egyetem érdekében tevékenykedő, a hadtudományok vagy a katonai műszaki tudományok bármely területén, vagy azokhoz szorosan kapcsolódó tudományterületeken és tudományágakban – így különösen az államtudományokban – nemzetközileg is elismert egyetemi tanárainak. A cím viselésének, illetve a megbízatás elnyerésének alapvető kritériuma, hogy a pályázó kutatóként, egyetemi oktatóként és tudományszervezőként elősegítse az Egyetem ismertségének és elismertségének növelését illetve az említett tudományágak népszerűsítését, a korszerű kutatási eredmények oktatásba való azonnali beemelését.

A Hunyadi János Chair általános feladatai:

 • az egyetem nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a programtervben vállalt eredmények elérésével;
 • idegen nyelven is tartott előadások, témahirdetés;
 • a megbízás időtartama alatt évente tudományos programterv készítése;
 •  negyedéves beszámoló a programterv megvalósításával elért eredményekről;
 • év végi beszámoló elkészítése az éves eredményekről és a költségfelhasználásról.

A Hunyadi János Chair kiemelt feladatai:

Az újonnan megjelenő kihívások, különösen az éghajlatváltozás hatása a biztonságra és a katonai erő alkalmazására terület kutatása, a kutatási eredmények szintetizálása és beépítése az oktatásba.

 • Műhelybeszélgetéseken az elért kutatási eredmények megvitatásának megszervezése.
 • Az újonnan jelentkező biztonsági kockázatok elemzése, értékelése, nemzetközi vonatkozásainak felmutatása, elsősorban a környező országok és a Visegrádi Együttműködésben érintett (V4) államok viszonylatában.
 • Az éghajlatváltozás okozta biztonsági kihívások részletese elemzése, értékelése hazánk, a környező országok és a V4 államok viszonylatában.
 • Az éghajlatváltozás okozta kihívások értékelése, elemzése a katonai erő, elsősorban a Magyar Honvédség humán és technikai erőforrásai felkészítése, alkalmazása, fejlesztése szempontjából.
 • A NATO és az Európai Unió erőfeszítéseinek elemzése, értékelése a vizsgált területen.
 • Tapasztalat feldolgozás a katonai erő, elsősorban a Magyar Honvédség missziós szerepvállalására és hazai, békeidőszaki feladataira alapozva.
 • A kutatási eredmények összegzésére alapozva magyar és idegen nyelvű publikációk (cikk, monográfia) közlése, magyar és idegen nyelven, hazai és külföldi megjelentetéssel.   
 • Tananyagfejlesztés a kutatási eredmények formába öntésével.
 • Az eredmények bemutatása nemzetközi konferencián itthon és külföldön.
 • A vizsgált területen kutató fiatal tehetségek munkájának támogatása, tehetséggondozás a szakkollégiumok, TDK és doktori képzés szintjén.
 • A Hunyadi János Chair – munkaköre ellátása mellett – látja el megbízatását, közvetlenül rektori irányítás alatt, az erre vonatkozóan megkötött külön megállapodás alapján.

A megbízatás ellátásáért járó juttatások:

 • alapjuttatásként egyetemi tanári illetménynek megfelelő, többletfeladat ellátásáért járó – közalkalmazottnak – kereset kiegészítés, egyéb jogviszonyban állónak tiszteletdíj;
 • reprezentációs költségkeret;
 • évente meghatározott keretösszeg az egyéni tudományos programterv megvalósítására.

Pályázati feltételek, követelmények:

 • az egyetemmel fennálló, egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatás, vagy a megbízatás elnyerésével egyidejűleg egyetemi tanári munkakörbe történő kinevezés az egyetemen;
 • kiemelkedő nemzetközi tudományos elismertség és a Chair időtartama alatt – amennyiben a nyertes azzal nem rendelkezik – az MTA doktora cím megszerzése;
 • aktív tudományszervező tevékenység, benne az egyetemi lapok fejlesztése, ismertségének növelés itthon és külföldön;
 • aktív részvétel a tehetséggondozásban, kiemelten a doktori képzés és fokozatszerzés, az Egyetemi Doktori Tanács munkájának támogatása;
 • az NKE stratégiájához illeszkedő és céljaival összhangban lévő, éves bontásban elkészített, konkrét célkitűzéseket, vállalásokat tartalmazó tudományos programterv, nem több mint egy szerzői ív (40 000 „n”) terjedelemben;
 • a pályázó írásos nyilatkozata, hogy a megbízatás elnyerése esetén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek adja le az Nftv. 26. § (3) bekezdése szerinti oktatói akkreditációs nyilatkozatát.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • MTA doktori cím

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • oktatói és tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni célkitűzések, tervek;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.

A cím viselhető: a pályázat elbírálását követően

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. július 5.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati anyagot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézetében kell személyesen (1118 Budapest, Ménesi út 5. III. emelet 314-es iroda) vagy postai úton (1441 Budapest, Pf. 60.) eljuttatni, a borítékon feltüntetve a „Hunyadi János Chair pályázat” megjelölést. A benyújtott szakmai anyagok és programterv alapján a Rektor választja ki a nyertes pályázatot.

A pályázattal kapcsolatosan információ, felvilágosítás kérhető dr. Auer Ádám szervezési igazgató úrtól a +36 (1) 432-9000/ 20843-as telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 10.

A nyertes pályázót levélben értesítjük.