U-Multirank

Ma, az információs technológiák rohamosan fejlődő világában a felsőoktatási intézmények potenciális hallgatójelöltjei az interneten keresztül próbálják felmérni lehetőségeiket, a felsőoktatási intézményeknek, gyakran csak a rangsorokon keresztül van lehetőségük a diákokkal elsődlegesen érintkezni. Ezen intézményeknek ezért nem hagyhatják figyelmen kívül a megjelenés e formát.

A változásoknak köszönhetően nem meglepő, hogy Magyarországon és a nemzetközi színtéren egyaránt egyre több rangsor jelenik meg, amely a legkülönfélébb módszertanokkal próbálja az intézményeket, szervezeti egységeket vagy képzési programokat egymáshoz képest elhelyezni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: Egyetem vagy NKE) külső értékelésekben – így a nemzetközi rangsorban – való részvétele az Egyetem láthatóságát, fejlődését és folyamatos minőségfejlesztését szolgálja és támogatja.

Az Egyetem 2015-2020 időszakra vonatkozó Intézményfejlesztési Tervében célkitűzésként fogalmazódik meg, hogy az Egyetemnek az európai és a nemzetközi felsőoktatási szervezetek minőségügyi folyamataiban is jelen kell lennie, egyszerre kell bizonyítania a magyar és az európai akkreditációs rendszerben. A Magyar Akkreditációs Bizottság által meghatározott időközönként (jelenleg 5 évente) lefolytatott hazai szintű felsőoktatási minőségértékelési/hitelesítési eljárás mellett az Egyetem teljesítményének nemzetközileg kompatibilis mérésével és értékelésével is kell az erősségeket és a gyenge pontokat feltárni és fejleszteni. Ezen célkitűzésekkel összhangban Egyetemünk már sikeresen részt vett az Európai Egyetemek Szövetsége Intézményértékelési Program (European University Association Institutional Evaluation Program, EUA IEP) 2017-2018. évi értékelési folyamatában.

Az Egyetem kiválósági törekvéseinek újabb állomása lehet a nemzetközi rangsorban való részvétel. Figyelemmel az NKE egyediségére, működési sajátosságaira, előzetes tájékozódásunk és az IEP értékelő team ajánlására, javaslatára, figyelmünk a felsőoktatási rangsorok újszerű megközelítésére, az (Európai Bizottság által támogatott és 2014. május 13-án útjára indított) U-Multirank rangsorra irányult, amelyben jelenleg mintegy 1600 egyetem vesz részt a világ 95 országából (köztük számos magyar egyetem is).

Az U-Multirank egy Európai Bizottság által támogatott megvalósíthatósági tanulmány, amelyet azért kezdeményeztek, hogy támogassák azt az európai uniós célt, amely szerint erősíteni kell a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek teljesítményeinek (át)láthatóságát. Az U-Multirank nemzetközi rangsorban részt vevő felsőoktatási intézmények által évente szolgáltatott adatok elemzése alapján Egyetemünk visszajelzést kap arról, hogy a vizsgált teljesítményértékelési dimenziókban bizonyos paraméterek, teljesítmény-mutatók esetében hol áll, hogyan teljesít a világ többi egyetemével összemérve. E mellett évről évre mérhető és értékelhető az Egyetem önmagához mért fejlődése is a vizsgált U-Multirank teljesítmény-mutatók tekintetében. Az U-Multirank újszerűsége és egyedisége többek között még abban is rejlik, hogy nem készít átfogó rangsort, nem állít fel abszolút sorrendet a részt vevő intézmények között, hanem az azonos profilú intézmények beazonosítására és átlátható összehasonlítására helyezi a hangsúlyt. Az is különlegessége ennek a rangsornak, hogy nagyon különböző profilú intézmények kapcsolódtak be az adatszolgáltatásba, így könnyebb megfelelő, hasonló profilú benchmarking partner(eke)t találni.

Az U-Multirank más rangsorokhoz képest több tényezőt vesz figyelembe, így részletesebb és árnyaltabb rangsorlisták jöhetnek létre. A felsőoktatási intézmények teljesítményét öt kulcsterületen méri a rangsor, amelyek a következők (példákkal):

Oktatás-képzés-tanulás Kutatás, kutatási eredmények
Oktató – hallgató arány (PhD képzésen is) Külső forrásból származó kutatási bevétel
Képzéseket sikeresen befejező hallgatók aránya Kutatási publikációk száma (szakterületenként is)
Munkanélküliségi arány/ráta a képzést elvégzettek körében 18 hónappal a végzést követően Publikációs eredmények
Doktori fokozattal rendelkező oktatók aránya Citációs index
Tudástranszfer Nemzetközi orientáció
Magánforrásokból származó bevételek Idegen nyelven oktatott képzések száma
Ipari partnerekkel közös publikációk aránya Hallgatói mobilitás
Szabadalmi bejelentések száma Külföldi oktatók aránya
Végzett hallgatók által alapított új cégek száma Külföldi hallgatók száma
Regionális beágyazottság +1 Általános
Regionális/régiós forrásokból származó bevételek Hallgatói összlétszám
Regionális közös publikációk Első éves hallgatók száma
Régióbeli vállalatnál/szervezetnél szakmai gyakorlati képzésben részt vett hallgatók aránya Nők, száma aránya képzésenként
Stratégiai kutatási partnerségek száma a régióban Az intézmény éves költségvetése

Az U-Multirank tulajdonképpen egy online eszköz – adatbázis –, amely értékeli egyrészt az egyetemek általános teljesítményét (intézményi rangsor/Institutional Ranking, IR), másrészt a kiválasztott akadémiai területek szerinti rangsorokat (szakterületi rangsor/Subject Ranking, SR) is elérhetővé tesz. Az U-Multirank rangsorban való részvétel előfeltétele az intézményi rangsorban való kötelező részvétel. A felsőoktatási intézmény döntése szerint egy adott évben lehetséges mindkét rangsorban, de lehetséges csak az intézményi rangsorban való részvétel is.

Az NKE nemzetközi rangsorban való részvételének célja, hogy az Egyetem és teljesítménye megismerhetővé, láthatóvá váljon nemzetközi viszonylatban és összehasonlításban, és e „tükörbe” nézve megállapíthassa erősségeit és fejlesztendő, fejleszthető területeit.