Egyetemi Minőségügyi Bizottság (EMÜBI)

Az EMÜBI tagjai

Hivatalból tagok:

 • Elnök: Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy
  tudományos rektorhelyettes, egyetemi minőségügyi vezető
  a HHK egyetemi tanára, az MTA doktora.

 • Elnökhelyettes: Orosz Lajos
  mb. központvezető (Közszolgálati Kiválósági központ)), egyetemi minőségügyi megbízott
  Humán menedzser (PTE), gyógypedagógus (ELTE), okleveles minőségügyi specialista (TÜV). Eddig közoktatási szakterületen, azon belül Intézményi és Ágazati Oktatási program és tantervfejlesztési szakterületen dolgozott. Két évig a közoktatás Ágazati Minőségirányítási Programjának vezetője volt (Comenius Program), több közoktatást érintő stratégia és részstratégia kidolgozásban vett részt, az intézményi minőségirányítás részstratégia elkészítését irányította. ASHOKA díjas és Ösztöndíjas címzetes társadalmi vállalkozó, festőművész. A felsőoktatási minőségirányítási módszertani kézikönyv társszerzője

 

Szervezeti egységek által delegált tagok:

 • Bedekovits Tamás (TRH)
  mb. főigazgató (NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár)
  Informatikus-könyvtáros végzettségét a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. 2006 óta dolgozik könyvtárosként, 2015-től a bajai jogelőd intézmény, az Eötvös József Főiskola Könyvtárának igazgatója, majd az integráció után az NKE EKKL Víztudományi Kar Kari Könyvtár, később a Rendészettudományi Kar Kari Könyvtár megbízott igazgatója volt. Jelenlegi megbízatását 2018. augusztus 1-től látja el.

 • Botos Virág (ORH)
  oktatási referens

 • Dr. Cimer Zsolt (VTK)
  egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, intézetvezető
  okleveles vegyészmérnök, mérnök-közgazdász, tűz- és katasztrófavédelmi mérnök PhD fokozat katonai műszaki tudományok területén (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 2001-2011 között dolgozott a katasztrófavédelemben különböző beosztásokban, 2012-től tevékenykedik a felsőoktatásban, 2017. augusztus 1-től a Víztudományi Kar  oktatási dékánhelyettese.

 • Csuhai Sándor (ÁKFI) 
  irodavezető, ÁKFI ÁRK MMI
  statisztikai-szociológiai szakreferens
  Jelenleg a Mérési és módszertani labor szakmai tervezését, szervezését, munkájának koordinációját végzi.
  Kulturális antropológus, szociológus, társadalomismeret tanár, statisztikai elemző.
  Elsősorban társadalomkutatási empirikus felvételek tervezésével, lebonyolításával, mérés-értékelés módszertannal, kutatásokkal és adatbázis rendszerek fejlesztésével foglalkozott az utóbbi 15 évben. A felsőoktatási minőségfejlesztésbe részben az Oktatási Hivatalban, kutatásvezetőként, részben pedig minőségirányítási rendszer fejlesztésekben, a mérés-értékelések, folyamat elemzés és vezetői információs rendszerek területein kapcsolódott be.

 • Dr. Dobák Imre nb. ezredes (NBI)
  egyetemi docens (NBI), villamosmérnök, okl. biztonság és védelempolitikai szakértő,
  PhD fokozat földtudományok területén (Pécsi Tudományegyetem).

 • Dr. Dobor József tű. alezredes (KVI)
  adjunktus (KVI)
  PhD fokozat az ELTE TTK-n környezetkémiai tudományokból. 1995-2005-ig a Vituki Rt., Vízminőség-védelmi Intézetének munkatársa, a szerves mikroszennyező vegyületeket vizsgáló kutatócsoport tagja. 2005-2012 között a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálatának vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris (CBRN) felderítője. 
  2007 - 2012 között (oktatási, kutatási tevékenység) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék, Környezettudományi Doktori Iskola (környezetkémiai szakirány) doktorandusza. 
  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 áprilisától vesz részt az oktatásban. Az oktatott tárgyak: Alkalmazott természettudományi ismeretek 1.-2., Ipari kémia alapjai, Iparbiztonságtan 1.-2.-3., Veszélyhelyzeti ismeretek 1.-2., Ipari és közlekedési veszélyhelyzetek felszámolása 1.-2.
  2016-ban   NKE Katasztrófavédelmi Intézetének a Neptun-rendszerben leadott, hallgatói szavazatai alapján Kiváló oktatói címet adományoztak részére.
  A Magyar Tudományos Akadémia Környezeti Kémiai Munkabizottságának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolának és a Magyar Kémikusok Egyesületének tagja.

 • Garab Anna (EHÖK)
  egyetemi hallgató, választmányi tag, ÁKK HÖK
  Az Államtudományi és Közigazgatási kar Közigazgatás-szervező szakos másodéves hallgatója. Részt vesz a Tudományos Diákköri Mozgalomban, emellett a kari Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi ügyekért felelős alelnöke 2017 márciusa óta. A Bizottságban az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltjaként van jelen.

 • Dr. Hegedűs Judit (RTK)
  tanszékvezető, egyetemi docens a Magatartástudományi és Módszertani Tanszéken,
  2001-ben végzett pedagógia-történelem szakos középiskolai tanárként, 2008-ban pedig neveléstudományból védte meg PhD disszertációját. 2001 óta folyamatosan dolgozik oktatóként felsőoktatási intézményekben. Kutatási területe: kriminál- és rendészeti pedagógia, felsőoktatás-pedagógia. 

 • Huszti Levente (NRH)
  irodavezető (Nemzetközi Kapcsolatok Iroda)

 • Illés Zoltán alezredes (GH)
  gazdasági főigazgató-helyettes (Gazdasági Hivatal) 

 • Pató Viktória Lilla (DÖK)
  doktorandusz hallgató A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke (NKE DÖK), a Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi Osztályának (DOSZ KiTO) kommunikációs alelnöke, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola doktorandusza. Kutatási területe a női férfi jogegyenlőség ösztönzésének közpolitikai eszközeinek vizsgálata. Előtanulmányait az NKE-n végezte igazgatásszervező (ÁKK) alap-, majd nemzetközi közszolgálati kapcsolatok (NETK) mester szakon.

 • Dr. Peres Zsuzsanna (ÁKK)
  tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, egyetemi docens (NKE ÁKK Állam- és Társadalomelméleti Intézet, Állam- és Közigazgatás-történeti Tanszék) 
  Jogász végzettségét a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. A diploma megszerzésének éve: 2001. 2001-2013-ig tanársegédként, majd adjunktusként dolgozott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékén, ahol „Magyar állam- és jogtörténet”, továbbá „Egyetemes állam- és jogtörténet” tárgyakat oktatott. 2014. február 15. óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának egyetemi docense. Rendszeresen oktat, előadásokat és szemináriumokat tart „Magyar állam- és közigazgatás-történet” tárgyból. PhD fokozatát 2009-ben szerezte, disszertációjának címe: „A magyar „hitbizományi” jog kezdetei.” 2015. március 1-től az NKE KTK mb. oktatási dékánhelyettese. Oktatói tevékenysége és vezetői megbízatása okán is elkötelezettje a minőségi oktatásnak és kutatói életpályának. .  

 • Szalontainé Dr. Czettisch Barbara (Főtitkárság)
  főtitkár-helyettes

 • Dr. Szászi Gábor ezredes (HHK)
  egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
  közlekedésmérnök, okleveles katonai logisztikai vezető
  1986 óta dolgozik a katonai felsőoktatásban különböző oktatói beosztásokban,
  2008-tól oktatói munkája mellett kiemelt főtisztként, majd dékáni titkárságvezetőként az oktatást támogató igazgatási rendszerben dolgozott, ahol feladatai közé tartozott a kari minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálása, a szakfelelősök ilyen irányú munkájának segítése;

 • Dr. Szente-Varga Mónika (NETK)
  egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes